Elállás joga

 

A Vásárló a rendelésétől a termék megrendelése és annak átvétele közötti időszakban bármikor, indokolás nélkül elállhat. 

A Vásárló a rendelésétől a termék átvételét követő 14 napon belül bármikor, indokolás nélkül elállhat.

A Vásárló az elállását írásbeli nyilatkozattal köteles a Szolgáltató felé bejelenteni. A Vásárló a bejelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb az elállását követő 14 napon belül köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató részére visszaküldeni, a visszaküldés költsége a Vásárlót terheli, a Vásárló felelősséggel tartozik a termékben keletkezett olyan értékcsökkenésekért, amelyek a termék nem megfelelő használatából erednek. 

A Szolgáltató a Vásárló elállásáról való tudomásszerzését követő 14 napon belül köteles a vételárat, valamint a felmerült járulékos költségeket a Vásárló részére visszatéríteni.

A Szolgáltató az alapvető szállítási költség mértékéig köteles a szállítási költséget visszatéríteni, így a 24 órás szállítás, valamint a Gepárd szállítás normál szállítást meghaladó mértékét nem köteles megtéríteni. 

A Szolgáltató a vételár, valamint a járulékos költségek visszatérítését a vásárolt termék megérkezéséig visszatarthatja. 

Az elállási jog nem terjed ki az olyan nem előre legyártott termékekre, amelyet a Vásárló utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

 

Kellékszavatosság

 

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk., valamint a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

A Vásárló a Szolgáltatótól kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. 

A Vásárló a Szolgáltatótól továbbá az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vásárló a hibát annak felfedezésékor haladéktalan, de legfeljebb 2 hónapon belül a Szolgáltató részére bejelenteni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított 2 éven túl kellékszavatossági igényeit nem tudja érvényesíteni. 

A Vásárló a https://jatekmost.hu weboldal üzemeltetőjével, az Euro-Toys Kft.-vel szemben tudja a kellékszavatossági igényét érvényesíteni. 

 

Termékszavatosság

 

Ingó dolog hibája esetén a Vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését igényelheti.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben érvényesítheti, és a Vásárlónak kell bizonyítania az ingó dolog hibáját. 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

Jótállás

 

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles.

A jótállási határidő a termék átvételétől számított 1 év. 

A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Szolgáltató az általa értékesített összes termékre jótállást vállal. 

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés 
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Panaszkezelés

 

A Vásárló kérdés, kérés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A Vásárló a panaszát szóban (telefonon) vagy írásban közölheti.

A Vásárló a panaszát az alábbi elérhetőségek egyikén közölheti.

Euro-Toys Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi u. 48.

Telefonszám: +3620/665-7000

E-mail cím: [email protected]

 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

 


Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:


Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Az eljárás kérelemre indul és ingyenes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó nyilatkozzon, hogy az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelte a panaszügy rendezését. A kérelmet a Békéltető Testület Elnökéhez írásban kell benyújtani. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja. A tanács az eljárást az eljárás megindulását követő hatvan napon belül befejezi. Indokolt esetben ez a határidő legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. A békéltető testületi határozatnak nincs kötelező ereje, de egy esetleges későbbi bírósági eljárásban bizonyítékként szolgálhat.


Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: [email protected]
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése


Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

>